Ostrzeżenie

Niniejsze usługi i produkty stanowią utwory, podlegające ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nieuprawnione lub niezgodne z poniższymi zasadami wykorzystanie wszelkich materiałów należących do Justyny Zdanowskiej oraz GEO-UAV.EU narazi sprawcę na konsekwencje prawne. Autorskie prawa osobiste oraz autorskie majątkowe do utworów przysługują Justynie Zdanowskiej.

Zgodnie z art. 116 i 117 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuprawnione rozpowszechnianie oraz nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania cudzego utworu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności lub grzywnie.

W świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2013r. (I OSK 1666/12), dopuszczalne jest udostępnienie danych osobowych użytkowników Internetu nie tylko organom państwa, ale także osobom fizycznym i prawnym.