Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
  2. Rozporządzenie tzw. "wyłączające"
  3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.
  4. Świadectwa kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

 


 

Ostrzeżenie
Niniejsze usługi i produkty stanowią utwory, podlegające ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nieuprawnione lub niezgodne z poniższymi zasadami wykorzystanie wszelkich materiałów należących do Justyny Zdanowskiej oraz GEO-UAV.EU narazi sprawcę na konsekwencje prawne. Autorskie prawa osobiste oraz autorskie majątkowe do utworów przysługują Justynie Zdanowskiej.
Zgodnie z art. 116 i 117 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuprawnione rozpowszechnianie oraz nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania cudzego utworu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności lub grzywnie.
W świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2013r. (I OSK 1666/12), dopuszczalne jest udostępnienie danych osobowych użytkowników Internetu nie tylko organom państwa, ale także osobom fizycznym i prawnym.